Ordensregler for Havekolonien Kildebo

 

HAVEKOLONIEN KILDEBO

 

ORDENSREGLEMENT:

 1.

Det er ethvert medlems pligt, at holde sin have samt vej ud for denne i ren og ordentlig stand. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes, kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden 8 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr


Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde hvidevarer, cykler, knallerter og biler, som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven.Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes, kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden 8 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen vil der bliver pålagt endnu en bod på 1.000 kr. og en ny tidsfrist på 8 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist.

 

2.

Såfremt misligholden gentages i samme sæson, og medlemmet efter en frist på 8 dage endnu ikke har bragt forholdet i orden, kan bestyrelsen såfremt det skønner det, uden varsel udelukke medlemmet og disponere over haven og dennes eventuelle afgrøder og beplantning.

 Havelejeren må ikke fremleje sin have og ikke benytte den til helårs bolig. 

3.

Haven må kun benyttes til lyst- eller køkkenhave. Der må ikke holds fjerkræ, kaniner eller lignende husdyr. Hunde skal holdes i snor og ikke være til gene i kolonien. 

 4.

Afbrænding af alt affald er totalt forbudt, efter nyt retningslinjer fra Ringsted kommune.

 5.

Levende hegn er obligatorisk og skal holdes behørigt klippet og i passende bredde og form efter bestyrelsens skøn.  Hækkens højde foran og mellem haverne må højest være 180 cm.  Disse hække må være op til 180cm”, hækkene måles fra midten af hækken der hvor stammen er sat og ikke ude fra højden ved vejen. Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang den 23. juni og anden gang senest den 15. september.  Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet fremover udført af en anlægsgartner for lejerens regning. Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i nauerhække.

  6.

Enhver have skal være forsynet med nr. havelåge og kasse eller rør til post.

 7.

Træer skal plantes mindst 2,5 meter fra hæk. Huse skal anbringes mindst 1 meter fra hæk. Se i øvrigt bygningsreglementet.

  8.

Campingvogne må ikke forefindes i havekolonien.

  9.

Vigeplads må ikke forefindes i havekoloniens hæk. Det er tilladt at etablere parkeringsplads på egen grund. Etableres en sådan parkeringsplads, skal der enten være levende hegn omkring (nauerhæk) eller der skal etableres en låge indad og som flugter med ydrehækken mod vejen.

 

 10.

Gravning og ophold på statsbanernes område er forbudt.

  11.

Grus, sten og gødning mm. må ikke henligge på veje og gange udover 2 dage i tidsrummet fra 1. maj til 1. oktober, 4 dage resten af året. Affaldscontainer må ikke henstå fast på vejene. 

 12.

Installering af brændeovn eller pejs der kræver skorsten skal ske i overensstemmelse med gældende brandvedtægter og skal godkendes af en skorstensfejer i Ringsted Kommune. Have lejeren skal have fjernet skorsten eller plomberet brændeovnene hvis de ikke er i brug og derfor ikke fremviser en attest. Ved tvivl sender vi en skorstensfejer ud på vores regning, viser det sig den bliver brugt så skal have lejer betale både bod for manglende skorstens attest og for skorstensfejeren.Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af have lejeren selv. Kopi af attesten skal afleveres seneste 14 dage efter at skorstenen er godkendt af skorstensfejeren. Rensning af skorsten skal fortages hvert andet år, og attest på rensningen skal forvises senest den 1. juni samme år, vurderingesudvalget skal have adgang til disse attester. Overtrædelse af en eller flere af disse regler koster 500 kr. i bod.

 13.

Ved motorkørsel på havekoloniens område må hastigheden ikke overstige 15 km/t.

 14.

Der er vandmålere på alle grunde i havekolonien, og man betaler efter forbrug. Afregning af vand sker pr. 1 maj. Hvis havelågen er låst, når vi åbner for vandet, og ved opsætning eller nedtagning af vandmåler betales et gebyr på 300 kr. Nedtagning sker, lørdag i uge 42.

 15.

Bestyrelsen står for udlejning af klubhuset.

 16.

Sidste frist for haveleje indbetaling er den 1. maj. Og den 1. september. Der opkræves et gebyr på 300 kr. + påløbende udgifter ved for sent betaling.

  17.

Badebassiner større end 200 liter er forbudt i haverne.

  18.

Bilvask i havekolonien er ikke tilladt. 

 

19.

Enhver klage uanset art skal tilsendes skriftlig til formanden, der herefter fremlægger den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan man anke afgørelsen på næste generalforsamling.

 

  20.

Der kan kun meldes afbud til pligtarbejde en gang. Ved udeblivelse uden afbud koster det en bod på 400 kr. 

 21.

Høj musik i haven er ikke tilladt ifølge politivedtægten. Musik indendørs skal forgå for lukkede vinduer og døre.

22.

Generatorer må kun benyttes til brug af haveredskaber og til byggearbejde. Generatorer og andre støjende elementer skal begrænses og det er derfor kun tilladt at benytte disse på hverdage i tidsrummet fra kl. 9-18 og i weekender og helligdage fra 10-16.

23.

Nedgravning af samletank: Godkendelse fra Ringsted kommune skal fremlægges for bestyrelsen inden nedgravning af samletank kan påbegyndes, bestyrelsen skal ligeledes have en kopi fra kloakmesteren når samletanken er godkendt til ibrugtagning.

24.

Alt der er monteret på vandmålerne skal haveejerne have afmonteret inden vi kommer og tager målerne af, er dette ikke gjort bliver det skåret af og medfører en bod på 500kr.

 

  

Revideret juni 2021